چه خبر؟

نمیتوانی..

نامه هایم را برای پاره کردن نوشته ام

می توانی بسوزی شان

حرف هایم را بی دلیل گفته ام

می توانی فراموششان کنی

ولی عشقم را از صمیم قلب بخشیده ام

نمی توانی دوستم نداشته باشی !!!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن